كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1394/4/24 چهارشنبه پورتال مراکز و واحدهای پیام نور استان آذربایجانشرقی
نام مرکز/واحد
آدرس سایت
تلفن دفتر رئیس
tabriz.eaz.pnu.ac.ir
041-35431472
bonab.eaz.pnu.ac.ir
041-37728270
maraghe.eaz.pnu.ac.ir
041-37275000
ikh.eaz.pnu.ac.ir
041-33416968
hrd.eaz.pnu.ac.ir
041-52624641
khs.eaz.pnu.ac.ir
041-32441080
kalib.eaz.pnu.ac.ir
041-44440951
shorb.eaz.pnu.ac.ir
041-43153270
azar.eaz.pnu.ac.ir
041-34234749
bostan.eaz.pnu.ac.ir
041-43334944
varz.eaz.pnu.ac.ir
041-44554250
benis.eaz.pnu.ac.ir
041-42455950
heris.eaz.pnu.ac.ir
041-43435973
ghare.eaz.pnu.ac.ir
041-52724240
malekan.eaz.pnu.ac.ir
041-37828055
mamaghan.eaz.pnu.ac.ir
041-34326809
oskou.eaz.pnu.ac.ir
041-33221700
 tch.eaz.pnu.ac.ir
041-52422389
ahar.eaz.pnu.ac.ir
041-44345348
hadi.eaz.pnu.ac.ir
041-42052773
sarab.eaz.pnu.ac.ir
041-43231281
ajab.eaz.pnu.ac.ir
041-37640606
gookan.eaz.pnu.ac.ir
041-34529352
shab.eaz.pnu.ac.ir
041-42427970
zenoz.eaz.pnu.ac.ir
041-42122897
marand.eaz.pnu.ac.ir
041-42236978
jolfa.eaz.pnu.ac.ir
041-42026011
mianeh.eaz.pnu.ac.ir
041-52246320
بيشتر