كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی
1398/2/3 سه‌شنبه

شماره تماس

رشته و مقطع تحصیلی

سمت

نام و نام خانوادگی

عکس پرسنلی

04134769573

دکتری
کامپیوتر

رئیس اداه فناوری اطلاعات و رایانه استان

غلامحسین عبدی

 

04134771318

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

کارشناس فناوری اطلاعات استان

وحید احمدزاده

 

بيشتر