كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی همکاران
1398/2/7 شنبه

شماره تماس

سمت

نام و نام خانوادگی

عکس پرسنلی

04134750069

مدیر مالی استان

محمد رضا بابایی

04134796835

کارشناس قراردادها و صدور اسناد  

حمید عابدی  

 

04134780014

کارشناس اعتبارات و بودجه

رقیه موجود

 

04134780014

کارشناس دفترداری و تنظیم حساب

مرضیه نجفی

 

04134769916

کارشناس صدور چک و امین اموال

محمدرضا بابایی

 

04134768834

کارشناس رسیدگی به اسناد و مستند سازی

صمد بلاغی

 

04134768924

کارشناس حقوق و دستمزد استان

نسرین عظیمی

 

04134768924

کارشناس امور بازنشستگان و تامین اجتماعی

عصمت خدادادی

 

04134769916

کارشناس درآمد و شهریه دانشجویی

رباب اعلائی

 

 

بيشتر