كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی همکاران اداری
1398/2/15 یکشنبه

شماره تماس

سمت

نام و نام خانوادگی

عکس پرسنلی

041-34774981

رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی استان  

هادی تبریزی  

 

041-34768235

کارشناس امور اداری   

الیاس حسین زاده  

 

041-34772990

کارشناس کارگزینی اعضای غیر علمی

حسین عباس زاده  

 

041-34777844

کارشناس امور پشتیبانی  

محمد رضا قلب نواز  

 

041-34777652

کارشناس کارگزینی اعضای علمی  

پروانه صادقی  

 

041-34772015

کارپرداز  

حامد حسن زاده

 

041-34770701 انباردار یعقوب جوادی

041-34777972

دبیرخانه  

رقیه شادی بخش  

 

041-34777972

دبیرخانه  

لیلا اسدیان  

 

041-34777972

دبیرخانه  

رقیه تقی پور بهنامی  

 

 

بيشتر