كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی همکاران
1398/1/28 چهارشنبه

شماره تماس

رشته و مقطع تحصیلی

سمت

نام و نام خانوادگی

عکس پرسنلی

04134770134

دکتری مدیریت دولتی

مدیر گروه ارتباط با صنعت و کارآفرینی

دکتر کریم اسگندری

 

04134773108

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناس پژوهش

ویدا شهیدی

 

04134773108

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناس پژوهش

پروین بصیری