كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی همکاران
1399/9/3 دوشنبه

شماره تماس

سمت

نام و نام خانوادگی

عکس پرسنلی

04134768683

مدیر فرهنگی

محمدعلی سردهائی

 

04134769009

کارشناس فرهنگی ناهید معصومی

 

0413769009

کارشناس فرهنگی طاهره سعادت

 

0413770701 کارشناس فرهنگی صمد نعمتی زاده
0413770701 کارشناس تربیت بدنی یعقوب جوادی