كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی همکاران
1398/1/28 چهارشنبه

شماره تماس

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

041-34771099

رئیس اداره خدمات آموزشی استان

مهدی نادرپور

 1

041-34771624

کارشناس آموزش

خانم اکرم صادقی

 2

041-34771624 کارشناس آموزش

خانم فرزانه رهبری

3

041-34797974 کارشناس آموزش

خانم نسرین جاوید تبریزی

 4

041-34797974

کارشناس آموزش

خانم فرخنده اناری

5

041-34769917

مسئول دانش آموختگان استان

آقای حیدر صادق اقدم

6

041-34770703

کارشناس فارغ التحصیلان مراکز بناب ، آذرشهر ، جلفا ، ممقان ، بناب مرند ، خسروشاه ، بستان آباد ، هادی شهر ، اسکو، میانه ،زنوز ، ایلخچی و ملکان

خانم نگار عبدی

7

041-34772872

کارشناس فارغ التحصیلان مرکز تبریز

خانم رباب نیکی

 8

041-34770703

کارشناس فارغ التحصیلان مراکز مرند ، هشترود ، شبستر ، عجب شیر ، سراب ، قره آغاج ، کلیبر ، ورزقان ، ترکمنچای و شربیان ، مراغه ، اهر، بنیس ،گوگان

خانم زینب پورابراهیم

9

041-34768236

کارشناس صدور دانشنامه مرکز تبریز

خانم حکیمه بدری

10

041-34750058 کارشناس مسئول صدور دانشنامه مراکز استان به جز تبریز

خانم سیده زهرا علوی

11