كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی همکاران
1398/1/25 یکشنبه

شماره تماس

رشته و مقطع تحصیلی

سمت

نام و نام خانوادگی

عکس پرسنلی

04134769915

دکتری
فقه و مبانی حقوق اسلامی

معاون اجرایی
دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی

دکتر محمد مسعودی نیا

 

04134771898

دکتری
مدیریت بازرگانی

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر حسین عباسی

 

 

بيشتر