كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1400/6/6 شنبه

شماره تماس

رشته و مقطع تحصیلی

سمت

نام و نام خانوادگی

عکس پرسنلی

04134786534

استادیار رشته جغرافیا

مدیر نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت

دکتر اسدالله حیدری

 

04134778609‬‬

کارشناس ارشد تعلیم و تربیت اسلامی

کارشناس نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت

فاطمه یوسفی