كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی همکاران امور آموزشهای آزاد
1399/9/30 یکشنبه

شماره تماس

سمت

نام و نام خانوادگی

عکس پرسنلی

041-34777974

مسئول آموزش های آزاد استان  

امین رضا فیاضی

 

041-34777967

کارشناس آموزش های آزاد  

خانم کریمی