1394/12/9 یکشنبه
1
رئیس دانشگاه پیام نور استان
04134750067
2
معاون دانشگاه پیام نور استان
04134771898
3
مدیر اداره حراست
04134766050
4
مدیر نظارت و ارزیابی
04134786534
5
مدیر آموزش
04134771099
6
مدیر اداری و پشتیبانی
04134774981
7
مدیر مالی
04134750069
8
مدیر اداره عمرانی
04134768682
9
مدیر پژوهش و کارآفرینی
04134770134
10
مدیر فناوری اطلاعات
04134769573
11
مدیر روابط عمومی
04134750073
12
مدیر فرهنگی
04134768683