2
اولین جشنواره عکاسی دانشگاه پیام نور با محوریت تبریز 2018
زمان: يكشنبه 16 ارديبهشت 1397
مكان: دانشگاه پیام نور استان آذرابیجان شرقی
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور استان ادربایجانشرقی
 
امتیاز دهی