كوچك يا بزرگ كردن بخش :.پشتیبانی و حمایت از فعالیت های فرهنگی دانشجویان و اعضای هیات علمی

شرح خدمت:

1-      اطلاع رسانی اخبار فرهنگی و نشر اخبار خبرنگاران فرهنگی کرسی های ازاد اندیشی و ارایه مشاوره تلفنی درباره اعتیاد و پیشگیری

2-      قدردانی از منتخبین جشنواره ها و پایان نامه های قرانی

3-      پشتیبانی و صدور مجوز و حمایت از فعالین حوزه های فرهنگی و ارائه گواهی فعالیت در انجمن های علمی و نشریات و کانون ها

شرایط دریافت توسط متقاضی:

شرط متقاضی دریافت خدمت قدردانی ثبت نام در سامانه مربوطه می باشد

سایر مشکلات الکترونیکی نمودن خدمت:

1-      سایت مربوط به اطلاع رسانی اخبار فرهنگی dnv.ir ،نشریاتnashriyat.pnu.ac.ir کرسی های ازاد اندیشی korsipnu.com.

2-      در مورد پشتیبانی از صدور مجوز و حمایت از فعالین الکترونیکی نمباشد

3-     سامانه قدردانی از منتخبین فقط در بخش ثبت نام و اطلاع رسانی الکترونیکی می باشد و در بقیه موارد بصورت فیزیکی می باشد

محدودیت ها در تعداد گیرندگان:

در مورد اطلاع رسانی اخبار فرهنگی دانشجو با شماره دانشجویی و رمز خود وارد شده و نسبت به دریافت موارد مورد نظر اقدام می نماید.

سایر موارد نارضایتمندی متقاضی:

1-      نارضایتی پشتبانی و صدور مجوز و حمایت از فعالین حوزه های فرهنگی به دلیل زمانبر بودن پروسه صدور مجوز نشریات ،عدم وجود بودجه کافی چاپ نشریات و عدم حمایت کافی مسئولین از نشریات دانشگاهی موجب نارضایتی است.

2-      در زمینه قدردانی از منتخبین جشنواره ها عدم وجود دستورالعمل پرداخت حق الزحمه منتخبین و عدم وجود تجهیزات مناسب و کافی جهت برگزاری مسابقات بین المللی قران

3-      در زمینه اطلاع رسانی اخبار فرهنگی نحوه ثبت اطلاعات زمانگیر بوده و بایستی اطلاعات بصورت کامل تکمیل گردد و عدم ارتباط سامانه درگاه فرهنگی با وزارت علومبيشتر