كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اعزام و انتقال اعضای هیات علمی

شرح خدمت:

1-      اعزام و انتقال اعضای هیات علمی رسمی و آزمایشی

2-      ماموریت و تمدید ماموریت اعضای هیات علمی رسمی و ازمایشی

شیوه نامه:

1-      خدمات انتقال اعضای هیات علمی طبق فصل هفتم ایین نامه استخدامی اعضای هیات علمی انجام میگیرد.

2-      مراحل مورد نیاز خدمت ماموریت و تمدید ماموریت اعضای هیات علمی مطابق با مراحل و توضیحات انتقال اعضای هیات علمی می باشد.

3-      مراجعین در ماه های اردیبهشت و بهمن می توانند جهت بررسی مراجعه نمایند

سایر مشکلات الکترونیکی نمودن خدمت:

هیچ کدام از این خدمات به صورت الکترونیکی نمیباشد

سایر موارد نارضایتمندی متقاضی:

زمانگیر بودن پروسه اداری


بيشتر