كوچك يا بزرگ كردن بخش :.تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیات علمی

شرح خدمت:

1-تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی 2-تبدیل وضعیت اعضای پیمانی -رسمی و ازمایشی 3-تبدیل وضعیت استخدامی کارشناس به هیات علمی بند ز ماده 44 ایثارگران 4-ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی 5-تبدیل وضعیت استخدامی کارشناس به هیات علمی بند ز ماده 44 ایثارگران

شیوه نامه:

1-هرگونه تبدیل وضعیت بر اساس بر طبق تبصره 2و3 ماده 10 ایین نامه ی استنخدامی اعضای هیات علمی صورت میگیرد.

2-هرگونه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی طبق مواد 50 تا 54 ایین نامه استخدامی اعضای هیات علمی انجام میگیرد.

3-در خصوص تبدیل وضعیت از کارشناس به هیات علمی طبق تبصره 3 ماده 10 فصل سوم ایین نامه استخدامی اعضای هیات علمی انجام میگیرد.

سایر مشکلات الکترونیکی نمودن خدمت:

هیچ کدام از این خدمات به صورت الکترونیکی نمیباشد

شرایط دریافت توسط متقاضی:

1-داشتن حداقل 2 و حداکثر 5 سال سابقه پیمانی با رعایت بند الف ماده 12 ایین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب 91/9/22 هیات امنای دانشگاه جهت تبدیل وضعیت استخدامی اعضای پیمانی -رسمی و ازمایشی ضروری است.

2-شروط تبدیل وضعیت از کارشناس به هیات علمی برای رزمندگان با بیش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه جانبازان بالای 25 درصد ازادگان بالای سه سال اسارت فرزندان جانبازان بالای 50 درصد فرزندان شهدا و فرزندان ازادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکتری تخصصی مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت می باشند می گردد

محدودیت ها در تعداد گیرندگان:

زمانگیر بودن پروسه های اداری سازمان

سایر موارد نارضایتمندی متقاضی:

زمانگیر بودن پروسه های اداری سازمان

بيشتر