كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان

شرح خدمت:

اعطای تسهیلات وام از قبیل وام شهریه ، ضروری و ... در گستره دانشجویان هر مرکز یا واحد دانشگاهی به گونه ای که در کارشناسی پیوسته 8 نیمسال و در کارشناسی ارشد ناپیوسته 4 نیمسال به دانشجو تعلق میگیرد. داشتن ضامن رسمی یا پیمانی ،ارائه سند تعهد محضری ضامن برای دانشجو،داشتن برگه انتخاب واحد نیمسال مربوطه ،عدم مشروطی دانشجو در نیمسال قبل از دریافت وام و تکمیل فرم های درخواست وام جزو شرایط دریافت تسهیلات می باشد. شاغل نبودن دانشجو ،مشروط نبودن دانشجو و اتمام سنوات قابل قبول جزو محدودیت های دریافت خدمت می باشند

شیوه نامه:

اعطای تسهیلات وام از قبیل وام شهریه ، ضروری و ... در گستره دانشجویان هر مرکز یا واحد دانشگاهی به گونه ای که در کارشناسی پیوسته 8 نیمسال و در کارشناسی ارشد ناپیوسته 4 نیمسال به دانشجو تعلق میگیرد.

سایر مشکلات الکترونیکی نمودن خدمت:

در حال حاضر این خدمت در دانشگاه پیام نور الکترونیکی نمیباشد.

شرایط دریافت توسط متقاضی:

داشتن ضامن رسمی یا پیمانی ،ارائه سند تعهد محضری ضامن برای دانشجو،داشتن برگه انتخاب واحد نیمسال مربوطه ،عدم مشروطی دانشجو در نیمسال قبل از دریافت وام و تکمیل فرم های درخواست وام.

محدودیت ها در تعداد گیرندگان:

شروط شاغل نبودن دانشجو ،مشروط نبودن دانشجو و اتمام سنوات قابل قبول جزو محدودیت های دریافت خدمت می باشند

سایر موارد نارضایتمندی متقاضی:

نیاز به ضامن رسمی یا پیمانی بزرگترین عامل نارضایتی دانشجویان در این مورد می باشد.

 

بيشتر