كوچك يا بزرگ كردن بخش :.ارائه مدارک دانش آموختگی

شرح خدمت:

·         ارایه مدارک دانش آموختگی

·         تایید دوره و مقطع تحصیلی

·         صدور تاییدیه ممهور و قابل ترجمه

شیوه نامه:

1-      پس از  اخذ مدارک لازم از دانش آموخته (و یا سایر واحدهای مربوط در دانشگاه) پرونده بررسی شده و پس از اطمینان از فارغ التحصیل شدن دانشجو گواهی موقت فارغ التحصیلی در واحدها و مراکز پیام نور  صادر و برای تایید و امضای نهایی به استان ارسال می گردد . در استان نیز بررسی های لازم صورت گرفته و مدرک دانش آموخته امضا و تایید نهایی  گردیده و مجددا به واحد و مراکز پیام نور ارسال می گردد تا تحویل دانش آموخته شود. هم چنین مدارک دانش آموختگان طی مراحلی  به سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تهران ارسال می گردد تا دانشنامه آنها صادر و پس از اخذ از واحد دانش آموختگان سازمان مرکزی در استان تفکیک و به مراکز و واحدها مجددا ارسال تا به دانش آموخته تحویل داده می شود

2-      صدور تاییدیه ممهور و قابل ترجمه از طریق درخواست فارغ التحصیل در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم انجام میگیرد

3-      پس از صدور مدرک فارغ التحصیلی جهت ارائه به هر نهادی پس از دریافت نامه رسمی ان نهاد و تصویر گواهی موقت ،صحت مدارک بررسی شده و در صورت عدم مغایرت تاییدیه صادر می گردد و به نهاد مربوطه ارسال می گردد.

سایر مشکلات الکترونیکی نمودن خدمت:

1-      در حال حاضر این خدمت تا حدودی بصورت الکترونیکی می باشد به گونه ای که صدور مدرک گواهی موقت بصورت الکترونیکی است ولی بررسی جزییات پرونده الکترونیکی نمی باشد و کارشناس باید بصورت دستی آنها را بررسی نماید که می توان آن را الکترونیکی نیز انجام داد. هم چنین صدور دانشنامه الکترونیکی نمی باشد.

2-      صدور تاییدیه قابل ترجمه هم اکنون الکترونیکی می باشد

3-      ارسال تاییدیه تحصیلی به صورت درون سازمانی در کل دانشگاه های پیام نور کشور از طریق اتوماسیون اداری الکترونیکی می باشد ولی برای سایر نهادها بصورت پستی انجام می شود.

شرایط دریافت توسط متقاضی:

1-      بر اساس قوانین  و مقررات دانشگاه پیام نور دانشجو باید کلیه سقف واحدهای مربوط به رشته خود را به اتمام برساند تا دانش آموخته خوانده شود

2-      از طریق سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم صدور تاییدیه قابل ترجمه انجام میگیرد

3-      شرط صدور تاییدیه تحصیلی به همراه داشتن نامه رسمی درخواست صدور تاییدیه و فیش واریزی می باشد.

 

 

بيشتر