كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رسیدگی به شکایات و تخلفات در حوزه علوم و فناوری

شرح خدمت:

درخواست شخص به دو طریق تستی و الکترونیکی از طریق این دفتر قابل بررسی می باشد در روش دستی شخص به طور مستقیم به دفتر نظارت و ارزیابی پیام نور استان مراجعه نموده و درخواست خود را کتباً تحویل می دهد و یا از طریق ریاست پیام نور استان یا مدیر کل سازمان به این دفتر قابل پیگیری و بررسی می باشد.در روش الکترونیکی شخص به سایت http://srsa.pnu.ac.ir مراجعه نموده و موارد مورد نظر را تکمیل می نماید .پس از ارجاع به دفتر نظارت و ارزیابی استان مورد بررسی و بصورت الکترونیکی به شخص درخواست کننده نیجه اعلام می گردد و گزارش ختم بازرسی به سازمان مرکزی ارسال می گردد.

شیوه نامه:

درخواست شخص به دو طریق تستی و الکترونیکی از طریق این دفتر قابل بررسی می باشد در روش دستی شخص به طور مستقیم به دفتر نظارت و ارزیابی پیام نور استان مراجعه نموده و درخواست خود را کتباً تحویل می دهد و یا از طریق ریاست پیام نور استان یا مدیر کل سازمان به این دفتر قابل پیگیری و بررسی می باشد.در روش الکترونیکی شخص به سایت http://srsa.pnu.ac.ir مراجعه نموده و موارد مورد نظر را تکمیل می نماید .پس از  ارجاع به دفتر نظارت و ارزیابی استان مورد بررسی و بصورت الکترونیکی به شخص درخواست کننده نیجه اعلام می گردد و گزارش ختم بازرسی به سازمان مرکزی ارسال می گردد.

سایر مشکلات الکترونیکی نمودن خدمت:

این خدمت در حال حاضر الکترونیکی می باشد

شرایط دریافت توسط متقاضی:

هر درخواست کننده ای می تواند شکایت خود را به صورت دستی یا الکترونیکی با ثبت شماره ملی و شماره تماس خود اعلام نماید

 

بيشتر