كوچك يا بزرگ كردن بخش :.ارائه تسهیلات آموزشی به دانشجویان(مهمان ، انتقال و بازگشت به تحصیل)

شرح خدمت:

زیر خدمت های فرآیند: 1- مهمانی و انتقال 2- بازگشت به تحصیل 3-انتقال و میهمانی موارد خاص 4- انتقال خارج به داخل

شیوه نامه:

1- مهمانی دانشجو در هر ترم تحصیلی بر اساس درخواست دانشجو توسط شخص دانشجو در سیستم گلستان ثبت می گردد و بعد از تایید ماکز مبدا و مقصد در سیستم گلستان مهمانی دانشجو قطعی می گردد.

2-انتقال در سیستم دانشگاه پیام نور بر اساس آیین نامه آموزشی وجود ندارد ولی دانشجویان بر اساس شرایط خاص می توانند درخواست مهمان دایم نمایند که در مهمان دائم کلیه اطلاعات دانشجو به مرکز مقصد منتقل می گردد و کلیه کارهای آموزشی ایشان در مرکز مقصد تا زمان فارغ التحصیلی صورت می گیرد ولیکن مدرک ایشان از مرکز مبدا صادر می گردد.

3-بازگشت به تحصیل دانشجویان شامل دانشجویانی می شود که الف.چند ترم تحصیلی وقفه تحصیلی داشته اند ب.دانشجویانی که به هر دلیلی انصراف داده اند و دانشجویانی که قبل از پایان تحصیل معافیت تحصیلی آنها لغو گردیده و به حوزه نظم وظیفه معرفی گردیده اند.

سایر مشکلات الکترونیکی نمودن خدمت:

همه خدمات مربوطه با سیستم جامع گلستان انجام میگیرد.

شرایط دریافت توسط متقاضی:

شرایط بازگشت به تحصیل:دارا بودن سنوات تحصیل مجاز(برای دانشجویان غیر مشمول 25 نیمسال و برای دانشجویان مشمول ورودی قبل از 90 ، 14 نیمسال و برای بعد از 90 ،12 نیمسال)

سایر موارد نارضایتمندی متقاضی:

مشکلات مربوط به عدم رضایت دانشجویان ناشی از کم شدن سرعت سیستم گلستان با توجه به مراجعه همزمان تعداد زیاد از دانشجویان در سراسر کشور  در بعضی مواقع می باشد.

 

بيشتر