كوچك يا بزرگ كردن بخش :.پشتیبانی از فعالیت های پژوهشی و ارتباط با صنعت

شرح خدمت:

هدف آمادگی نیروی انسانی آموزش دیده برای ورود به صنعت و اشتغال می باشد.

شیوه نامه:

برگزاری دوره های آموزش حرفه ای -نرم افزارهای مرتبط -ارتباط با کارافرینان برتر -برگزاری سمینارهای تخصصی -بازدید از صنعت -دعوت از صنعتگران و کاراموزی در کارخانه ها

سایر مشکلات الکترونیکی نمودن خدمت:

عدم وجود بانکهای اطلاعاتی کافی و قدرتمند در حوزه صنعت و ارتباط با حوزه اشتغال

شرایط دریافت توسط متقاضی:

شخص متقاضی می بایست دانشجو دانش اموخته یا از اساتید دانشگاه پیام نور باشد

محدودیت ها در تعداد گیرندگان:

صرفا برای افراد مرتبط با دانشگاه پیام نور قابل استفاده است

سایر موارد نارضایتمندی متقاضی:

هزینه بر بودن خدمات

 

 

بيشتر