كوچك يا بزرگ كردن بخش :.میزخدمت دانشگاه پیام نور

ردیف

نوع خدمت

توضیحات

 1

پشتیبانی از فعالیت های پژوهشی و ارتباط با صنعت

نمایش

2

ارائه تسهیلات آموزشی به دانشجویان(مهمان ، انتقال و بازگشت به تحصیل)

نمایش

3

رسیدگی به شکایات و تخلفات در حوزه علوم و فناوری

نمایش

4

ارائه مدارک دانش آموختگی

نمایش

5

اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان

نمایش

6

تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیات علمی

نمایش

7

اعزام و انتقال اعضای هیات علمی

نمایش

8

پشتیبانی و حمایت از فعالیت های فرهنگی دانشجویان و اعضای هیات علمی

نمایش