كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


آدرس: تبریز- خیابان آزادی- ابتدای ظلع غربی روگذر ابوریحان- خیابان شاهد- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
کد پستی: 5174857168 ،
تلفن: 4763330-0413 ، 
دورنویس: 4780910-0413

پست الکترونیک: Http://eaz.pnu.ac.ir
بيشتر